Оцінка експлуатаційного ресурсу барабана котлоагрегату енергоблоку ТЕС, пошкодженого при його експлуатації

  • Степан Будз
  • Ігор Будз
Ключові слова: залишковий ресурс; амплітуда максимальних напружень; пошкоджуваність металу; режими експлуатації; циклічна довговічність.

Анотація

Запропоновано методику і проведено оцінку експлуатаційного ресурсу барабана котлоагрегату енергоблоку ТЕС на основі тривимірної теорії неізотермічної термопружно-пластичності з використанням методу скінчених елементів. Визначено амплітуду напружень у кожній точці барабана, в кожен момент часу; встановлено сумарну величину накопиченої пошкоджуваності і відповідний залишковий експлуатаційний ресурс.

Посилання

Drobenko B.D., Budz S.F. Otsinka mitsnosti ta ekspluatatsiynoho resursu elementiv enerhoobladnannya z urakhuvannyam dehradatsiyi materialu, poshkodzhen ta tekhnolohiyi remontu. - Lviv: Instytut prykladnykh problem mekhaniky i matematyky im. Ya.S. Pidstryhacha NAN Ukrainy, 2021. - 368 s.

Budz S.F., Drobenko B.D., Mykhailyshyn V.S. Kompyuternoe modelirovanie termouprugoplasticheskogo povedeniya mekhanicheskikh system // IPPMM AN USSR. - 1992. - Preprint 34-89. - 60 s.

Instruktsiya SOU 40.1-21677681-02:2009. Poryadok prodovzhennya terminu ekspluatatsii barabaniv kotliv vysokoho tysku. - K.: Obyednannya enerhetychnykh pidpryyemstv "Galuzevyy rezervno-investytsiynyy fond rozvytku enerhetyky", 2009. - 56 s. https://doi.org/10.1055/s-0029-1234104

Hachkevich O. Drobenko B. Matematychne modelyuvannya termomekhanichnykh protsesiv v osesymetrychnykh elektroprovodnykh tilakh za elektromahnitnykh navantazhen // Mashynoznavstvo. - 2003, № 4 (70). - S. 3-7.

Hachkevich O.R., Drobenko B.D. Osoblyvosti chyslovoho rozv'yazuvannya zvyazanykh zadach pro vyznachennya elektromahnitnykh, teplovykh i mekhanichnykh poliv u deformivnykh termochutlyvykh elektroprovodnykh tilakh za kvaziustalenikh elektromahnitnykh navantazhen // Mat. metody ta fiz.-meh. polya. - 2007. - 50, № 3. - S. 166-177.

Drobenko B., Hachkevych O. Thermomechanics of electroconductive solids / In Encyclopedia of Thermal Stresses. Ed. by Richard B. Hetnarski. - Springer Dordrecht, Heidelberg, New York, London. - 2014, vol.11. -P. 6052-6063. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2739-7_627

Drobenko B.D. Computational experiment for determination of the cyclic durability of a boiler drum of a thermal power plant / Materials Science. - 2012. - 48, No. 1. - P. 76-82. https://doi.org/10.1007/s11003-012-9474-1

Опубліковано
2023-12-23