Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Література

Керівництво для авторів

Рукописи статей, які подаються в редакцію збірника «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології», повинні бути оформлені належним чином та відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю збірника.

У редакцію надсилаються два примірники рукопису статті українською, англійською або російською мовами загальним обсягом до 10 сторінок (у тому числі список літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4)), а оглядові статті — до 30 сторінок, надруковані на білому папері формату А4 (210 мм×297 мм), відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0. Текст статті повинен містити ключові слова, а також анотації українською, англійською та російською мовами з перекладами прізвищ авторів і назви статті. Бажано, щоб назва статті була коротка та відображала її зміст. Одиниці фізичних величин, які використовуються у публікації, повинні відповідати системі СІ. У кінці рукопису вказуються повна назва організації, в якій виконано роботу, та дата відправлення в редакцію. Один із рукописів підписується авторами. На окремому аркуші надається інформація про авторів (прізвище та ім’я, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail).

Файл з електронним варіантом статті надається на дискеті 3,5΄΄, компакті або надсилається електронною поштою на адресу journal@cmm.lviv.ua. За цією ж адресою можна отримати файл із шаблоном і стилями, які використовуються під час оформлення статті.

Комп’ютерний варіант рукопису повинен задовольняти такі вимоги.

<pstyle="text-align: justify;">Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 (шрифт Times New Roman Cyr, 11 pt, через один інтервал).

Параметри сторінки — формат В5 (176 мм×250 мм). Поля: верхнє — 2,5 см, нижнє — 2,7 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см. Сторінки не нумеруються.

  Текст оформляється у такому порядку:
 1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно за лівим краєм (Arial Cyr, 11 pt, bold). Далі до назви статті пропускається стрічка.
 2. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна за лівим краєм, інтервал між стрічками одинарний, малі літери (Arial Cyr, 13 pt, bold). Далі — три порожні стрічки.
 3. Імена та прізвища авторів, без абзацного відступу, вирівняно за лівим краєм, інтервал між стрічками одинарний, малі літери (Arial Cyr, 11 pt).
 4. Вчений ступінь і звання, місце праці, поштова адреса, е-mail. Без абзацного відступу, вирівняно за шириною тексту, інтервал між стрічками одинарний, малі літери (Times New Roman Cyr, 8 pt).
 5. Анотація (не менше 10 рядків) мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, відступ зверху та знизу абзацу 12 pt, вирівняно за шириною тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman Cyr, 9 pt, курсив).
 6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», без абзац- ного відступу, відступ зліва 1 см, вирівняно за шириною тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman Cyr, 11 pt, курсив). Далі — одна порожня стрічка.
 7. Основний текст статті друкується через один інтервал з абзацним відступом 1 см (Times New Roman Cyr, 11 pt). Текст вирівнюється за шириною.
  1. Стаття починається зі вступу. Слово «Вступ» друкується без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому ж рядку викладається текст вступу, який повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій.
  2. Назви розділів нумеруються арабськими цифрами починаючи від «1», з нової стрічки, без абзацного відступу, жирними літерами, відступ зверху абзацу — 12 pt, відступ знизу абзацу — 6 pt . Основний текст розділу починається з нової стрічки
  3. Назви підрозділів — із подвійною нумерацією (перша цифра — номер розділу, друга — підрозділу), з нової стрічки без абзацного відступу, відступ зверху абзацу — 12 pt. Назва підрозділу виділена жирними літерами. У цій же ж стрічці далі пода- ється текст підрозділу.
  4. Формули даються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках із правої сторони сторінки з вирівнюванням за правим краєм лише ті формули, на які є посилання у тексті. Додаткові відступи перед і після формул не робляться.
   Для набору формул використовувати вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0 або Mathtype, налаштований так:
   Text — Times New Roman Cyr, 11 pt; Function — Times New Roman Cyr, 11 pt; Variable — Times New Roman Cyr, Italic 11 pt; L.C.Greek — Symbol, 11 pt; U.C.Greek — Symbol, 11 pt; Symbol — Symbol, 11 pt; Matrix/Vector — Times New Roman Cyr, bold, 11 pt; Numbers — Times New Roman Cyr, 11 pt. Розміри: Full — 11 pt; Subscript/ Superscript — 70%; Sub-Subscript/Superscript — 50%; Symbol — 150%; Sub- Symbol — 100%.
  5. Таблиці й ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць даються шрифтом Times New Roman Cyr, 9 pt. Слово «Таблиця ...» — в окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Не доцільно використовувати вертикальні надписи у колонках. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таб- лиць та ілюстрацій центруються.
   Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті та даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.
  6. Стаття закінчується висновками. Слово «Висновки» друкується без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому ж рядку виклада- ється текст висновків, який повинен відповідати вимогам ВАК України до фахо- вих публікацій.
 8. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті (Times New Roman Cyr, 9 pt). Слово «Література» набирається в окремій стрічці та виді- ляється жирним шрифтом. Між текстом статті та переліком цитованої літератури відступ зверху абзацу — 12 pt.
 9. Переклад назви статті (Arial Cyr, 12 pt, bold), прізвищ та імен авторів (Arial Cyr, 10 pt), а також анотації (Times New Roman Cyr, 9 pt, курсив) двома іншими мовами (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською).
 10. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника.

Обов'язково необхідно надсилати пристатейний список літератури, перекладений англійською мовою або транслітерований. Формат оформлення пристатейного списку літератури повинен відповідати найбільш вживаним міжнародним стандартам, оскільки оформлені відповідно до цих стандартів списки літератури можуть бути коректно опрацьовані пошуковими системами та проіндексовані наукометричними базами даних, зокрема Scopus та Web of Science. Можна застосовувати будь-який з восьми варіантів стандартів для складання бібліографічних списків: APA – American Psychological Association; CBE – Council of Biology Editors, Citation-Sequence; Chicago (Author-Date System); Harvard; Harvard – British Standard; MLA (Modern Language Association) – Single Spaced Reference List; NLM – National Library of Medicine; Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.