ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit <p>В журналі публікуються статті з механіки, фізико-математичного та комп’ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і процесів. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.</p> uk-UA journal@cmm.lviv.ua (Olesia Bachynska) olebra31@gmail.com (Oleh Bratash) Sun, 20 Sep 2020 11:22:04 +0000 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Моделювання матеріалів із бажаним коефіцієнтом рефракції на основі асимптотичного розв’язку задачі розсіювання http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/139 <p style="text-align: justify;">Явна формула розв’язку задачі акустичного розсіювання неоднорідним матеріалом, заповненим сукупністю включень малого розміру, використовується для моделювання матеріалу з бажаним коефіцієнтом рефракції. Розв’язок задачі розсіювання будується з використанням асимптотичного підходу. Таке подання розв’язку дозволяє отримати явну формулу для коефіцієнта рефракції результуючого матеріалу. Числові розрахунки демонструють можливість одержання бажаних значень коефіцієнта рефракції, включаючи його від’ємні значення.</p> Mykhaylo Andriychuk (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/139 Sun, 20 Sep 2020 10:24:34 +0000 Модель вибору cупутникових систем оптико-електронного спостереження Землі за ймовірністю розпізнавання об’єктів http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/140 <p style="text-align: justify;">У статті подано модель вибору супутникових систем оптичного спостереження Землі за імовірністю розпізнавання об’єктів. Модель ґрунтується на вдосконалених правилах відбору супутників за просторовою розрізненністю бортової знімальної апаратури. Перевагою моделі над відомими є вибір супутникових систем не лише за просторовою розрізненністю зображення, але і з урахуванням передбачуваного контрасту об’єктів та необхідного рівня розпізнавання. Запропонована модель забезпечує правильніший попередній відбір супутникових систем, тим самим знижуючи вартість супутникових знімків шляхом відвертання необґрунтовано високих вимог до просторової розрізненності бортової знімальної апаратури. Також в статті пропонується метод формування бази даних радіометричних контрастів типових об’єктів і фонів для їх використання в моделі вибору супутникових систем. Цей метод не залежить від конкретних типів бортового обладнання, а також від наявності архівних знімків на час планування супутникової зйомки.</p> Leonid Artiushin, Oleksandr Kondratov, Vitalii Andronov, Oleh Maslenko (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/140 Sun, 20 Sep 2020 12:42:49 +0000 Крайова задача теплообміну між людиною та навколишнім середовищем http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/141 <p style="text-align: justify;">У статті представлений підхід моделювання теплопередачі між людиною і навколишнім середовищем з дисперсними параметрами. Цей підхід є розробкою моделі теплообміну між людиною і навколишнім середовищем з зосередженими параметрами. В процесі моделювання використовуються закон теплопровідності Фур'є, закон Ньютона-Ріхмана і математичний апарат рівнянь в часткових похідних.</p> Oleg Barabash, Oksana Kovtun, Olga Leschenko, Victoria Kosenko, Ksenia Dukhnovska (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/141 Sun, 20 Sep 2020 21:06:59 +0000 Методологія визначення фізичних параметрів зворотніх вод при їх надходженні до поверхневих водойм різного типу http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/142 <p style="text-align: justify;">Розроблена методологія визначення фізичних параметрів зворотніх вод при їх надходженні до поверхневих водних об’єктів різного типу, яка дозволяє визначити кінетику осадження домішок зворотніх вод та їх залежність від супутніх чинників. Запропонована методологія дозволяє, на основі гідравлічної крупності, визначати швидкість осадження різних за розміром та формою частинок, що містяться у зворотніх водах та визначати чинники, які впливають на процес змішування частинок різної форми та маси. В роботі запропонований алгоритм заходів попереднього очищення стічних вод підприємствами перед скидом до поверхневих водойм. Реалізація запропонованого алгоритму заходів дозволить визначати вплив зворотніх вод на якість та хіміко-біологічних склад поверхневих водних об’єктів України, а також суттєво підвищити якісні характеристики поверхневих та підземних вод, які є джерелом водопостачання для всіх мешканців міст та селищ України.</p> Volodymyr Isaenko, Valery Frolov, Svitlana Madhzd, Oleh Mashkov (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/142 Mon, 21 Sep 2020 06:31:08 +0000 Моделювання структури рідкого інтерметаліду Ni2 In http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/143 <p style="text-align: justify;">Розраховано дифракційні криві для розплаву Ni2In у припущенні про існування хімічно впорядкованих кластерів і проведено їх порівняння з експериментально отриманими кривими. Показано, що кластери типу Ni2In y рідкому стані є термодинамічно стабільними структурними одиницями. Додавання 10 ат.% вісмуту до розплаву Ni2In не виявило значної розчинності атомів вісмуту в таких кластерах, а має місце формування мікронеоднорід-ностей у структурі ближнього порядку.</p> Andriy Korolyshyn, Stepan Mudry, Zakhariy Oliinyk (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/143 Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 +0000 Напружений стан шаруватих анізотропних оболонок і пластин з міжфазними дефектами http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/144 <p style="text-align: justify;">Запропоновано варіаційний підхід до дослідження напруженого стану шаруватих оболонок і пластин з міжфазними дефектами. Записано варіаційне рівняння, з якого одержані рівняння рівноваги і статичні граничні умови на частинах зовнішніх поверхонь, кінематичні умови стику по поверхнях спряження. Розглянуті задачі для двохшарової пластини з крайовою міжшаровою тріщиною та крайовою зоною пластичного проковзування. Проаналізовано вплив на напружений стан механічних і геометричних параметрів пластини.</p> Victor Lazko, Oleg Machuga, Vitaliy Lozben, Ivanna Andrusyak, Oksana Orischin (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/144 Mon, 21 Sep 2020 08:32:26 +0000 Густина та коефіцієнт поверхневого натягу Ga70Bi30 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/145 <p style="text-align: justify;">Проведено комплексні дослідження поверхневих властивостей системи Ga-Bi в циклах нагріву-охолодження в діапазоні 400-1200 К. Обговорюються особливості кластерної структури рідкого розплаву Ga70Bi30 в заданому інтервалі температур. Отримано температурні залежності густини та поверхневого натягу. Проаналізовано вплив вісмуту на поверхневий натяг Ga70Bi30. Отримані залежності демонструють лінійно-спадний характер. Детальний аналіз отриманих результатів дозволив зробити деякі висновки щодо взаємозв’язку структури і поверхневого натягу досліджуваного розплаву. Зокрема вище критичної точки розшарування мав би спостерігатися розчин відповідно до діаграми стану Ga-Bi. Натомість спостерігається відхилення від випадкового атомного розподілу, що підтверджується значеннями коефіцієнта поверхневого натягу, які для даної системи є близькими до відповідної величини у вісмуту, незважаючи на переважаючу кількість галію. В заданих умовах формуються кластери двох типів з переважаючою взаємодією односортних атомів, причому кластери вісмуту зосереджені переважно на поверхні розплаву, тоді як кластери галію — в його об’ємі.</p> Roman Ovsianyk, Stepan Mudry, Roman Bilyk (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/145 Mon, 21 Sep 2020 09:40:56 +0000 Ортогональні перетворення і моменти в обробленні цифрової інформації http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/146 <p style="text-align: justify;">В роботі запропоновано методику застосування теорії спектральних розкладів, теорії моментів та статистично-ймовірностних методів оброблення цифрової інформації, отриманої при підготовці спортсменів до змагальної діяльності, зокрема при обробленні даних частоти сердечних скорочень (ЧСС). В роботі показано зв’язок моментів функції розподілу з узагальненими спектрами ортогональних розкладів, розглянуто питання визначення величини вибірки для отримання результатів досліджень.</p> Yaroslav Pyanylo, Mykhailo Petrus, Andriy Demichkovsky (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/146 Mon, 21 Sep 2020 10:18:23 +0000 Про побудову інтегрального перетворення для оператора рівняння конвективної дифузії за мішаних граничних умов http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/147 <p style="text-align: justify;">У роботі наведена методика побудови некласичних скіченних інтегральних перетворень оператора рівняння конвективної дифузії за умов першого роду на шукану функцію на верхній границі шару і другого роду на нижній границі на основі розкладу за ортогональними власними функціями. Розв’язана задача Штурма-Ліувілля та досліджено її розв’язок. Розглянуто лінеаризацію характеристичного рівняння задачі. Вивчений вплив коефіцієнта швидкості конвективного перенесення на обернене інтегральне перетворення та отримана уточнена формула оберненого перетворення. Побудоване інтегральне перетворення застосовано до двох крайових задач конвективної дифузії з однією ненульовою граничною умовою. Досліджено власні значення задачі Штурма-Ліувілля.</p> Olha Chernukha, Yurii Bilushchak (Автор) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/147 Mon, 21 Sep 2020 10:53:11 +0000